پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

تخلفات و جرائم

تخلفات و جرائم

 

ماده 45 : اشخاص زير علاوه بر اعاده وضوع سابق وجبران خسارت وارده به 10تا50 ضربه شالق و يا از15 روز تا سه ماه حبس تاديبي بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم ميشوند :

الف : هركس عمدا و بدون اجازه دريچه ومقسمي را بازكند يادر تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازه گيري آب كند يا بنحوي از انحاء امر بهره برداري از تاسيسات آبي را مختل سازد0

ب : هركس عمدا آبي را بدون حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خودمنتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد0

ج : هر كس عمدا بنحوي از انحاء بضرر ديگري آبي رابهدردرهد0

د : هركس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند0

ه : هركس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهره برداري از منابع آب مبادرت كند0

تبصره : در مورد بنهاي ب و ج ود با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود0

 

مقررات مختلفه

 

ماده 46 : آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئوليت پيشگيري وممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول ميشود0

سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر سايرمقامات ذيربط كليه تعايف وضوابط، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به جلوگيري از آلودگي آب را تهيه و بتصويب هييت وزيران برساندو پس از تصويب لازم الاجرا خواهد بود0

 

ماده 47 : موسساتي كه آب را به مصارف شهري ياصنعتي يامعدني يا دامداري ونظاير آن ميرسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضلاب را با تصويب مقامات مسئيول ذيربط تهيه واجراء كنند0

 

ماده 48 : صدور اجازه بهره برداري يا واگذاريه بهره برداري ازشن و ماسه وخاك رس بستر و حريم رودخانه ها، انهار و مسيل ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرواست 0

تبصره : وزارت نيرو در موقع موافقت با موضوع اين ماده مشخصات فني مودرنظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداري به دستگاه صادر كننده پروانه اعلام خواهد كرد و حق نظارت بر رعايت اين مشخصات را خواهد داشت 0

 

ماده 49 : تشخيص صلاحيت فني كارشناسان رشته هاي مخلتف فنون مربوط به امور آب و آبرساني در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي دادگستري با استعلام از وزارت نيرو خواهد بود0

 

ماده 50 : در هر موردكه دادگاهها در اجراي مقررات اين قانون صالح به رسيدگي باشند مكلفند به فوريت و خارج از نوبت به اختلافات رسيدگي و حكم صادر مايند0

 

ماده 51 : آئين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارتين نيرو و كشاورزي بر حسب مورد تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجرا خواهد بود0

 

ماده 52 : كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشداز تاريخ تصويب اين قانون در آن قمست كه مغاير است بلااثر ميباشد0

 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست وهفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه يكهزار وسيصدو شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديده و در تاريخ 22/12/1361 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0