پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

سرویس الکترونیک شکایات مردمی

1. به سامانه شکایات و گزارشات مردمی خوش آمدید
لطفا شکایات و گزاراشات خویش در مورد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان را  برای مدیریت سازمان  ارسال کنید.
2. شماره ملی ( بدون خط تیره وارد نمایید )

3. نام و نام خانوادگی

4. نام پدر

5. جنسیت
6. از کدام بخش شکایات دارید؟
7. شکایت خود را توضیح دهید

8. در چه تاریخی موضوع شکایت شما اتفاق افتاده است؟

9. موضوع شکایت شما:

10. آدرس

11. شماره تلفن همراه شما

12. شماره ثابت شما

13. نام و نام خانوادگی مسئولی که از او شکایت دارید

صفحه 1 / 1

فرایند رسیدگی به شکایات مردمی

رسیدگی به شکایات

New Module