پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

 

 

اقدامات قابل انجام در شركتهاي آب و فاضلاب

در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها

 

تشكيل ستاد هدفمندسازي در هر شركت با تركيب مديرعامل،معاونين و مديران ذيربط

تشكيل سه كارگروه بصورت زيرمجموعه در ستاد شركت در بخشهاي تبليغات عمومي، تعرفه ها و مشتركين

Ø     تدوين و چاپ كتابچه تعرفه

مسیرجاری شما ::