پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

شرايط تفکيک و ادغام

 تفکيک و ادغام انشعاب

64-4 تفکيک و ادغام انشعاب
کليه مشترکين مي توانند درخواست تفکيک با ادغام انشعاب يا انشعابهاي موجود در يک محل و يک پلاک ثبتي را براي همان محل و پلاک ثبتي بنمايند و شرکت در صورت داشتن امکانات لازم نسبت به انجام درخواست آنان اقدام خواهد نمود.


63-4 شرايط تفکيک و ادغام
1-63-4 شرکت ما به التفاوت هزينه هاي کلي انشعابهاي موجود مشترک را ، با انشعاب يا انشعاب هاي درخواستي بر اساس جدول «هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب » محاسبه و در صوتي که ارزش انشعاب ها در وضعيت جديد بيشتر باشد مابه التفاوت مذکور را دريافت خواهد نمود و اگر ارزش انشعاب ها در وضعيت جديد کمتر از وضعيت قبلي باشد سي درصد (30%) مابه التفاوت به مشترک پرداخت مي گردد.
2-63-4 در صورت تجمع چند ملک داراي چند انشعاب و تبديل آن به يک ملک ، چنانچه نوع استفاده تغيير نگرده باشد، يک يا چند انشعاب با اقطار متناسب جايگزين خواهد شد .
تبصره :در هر دو صورت مشترک موظف به پرداخت هزينه هاي نصب، جابجايي و تغيير قطر انشعابات درخواستي مي باشد .
3-63-4 در صورتي که مشترک با تفکيک کردن ملک خود، قطعات تفکيک شده را با ديوار از يکديگر مجزا نمايد، انشعاب موجود پس از اصلاح قطر (در صورت نياز) با ضوابط جاري به قطعه اي تعلق مي گيرد که در آن قطعه نصب شده است انشعاب ساير واحدهاي تفکيکي پس از تشکيل پرونده و دريافت هزينه هاي نصب برقرار خواهد شد .
4-63-4 در صورتي که افزايش تعداد واحدها با افزايش بنا همراه باشد، هزينه هاي برقراري انشعاب بر اساس تعداد واحدهاي اضافه شده و بر اساس جدول« هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب آب و فاضلاب » ، دريافت مي گردد.