پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

نام : صالح

نام خانوادگی : مفاخری


مدرك تحصیلی : مهندسی عمران


تلفن مستقیم : 33165521 - 087

پست الکترونیکی : ceo@abfar-kurdistan.ir

مسیرجاری شما ::

پیام مدیر عامل


توسعه پایدار، رشد معقول و موزون بهره برداری و بهره وری از منابع، تغییر كامل

فرهنگ و الگوی مصرف آب را طلب می نماید. قوام اقتصادی و ثبات سیاسی نیزدر

سایه آن تحقق یافته و حیات ما به سبب بهره برداری نابخردانه از منابع آب استان

بخطر خواهد افتاد.

مهندس صالح مفاخری