پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

فهرست و مشخصات دفاتر پیشخوان دولت(ICT روستایی)

ردیف

عنوان خدمت

نام شهرستان

نام روستا

کد دفتر ارائه کننده خدمت

نام مسئول دفتر

آدرس و تلفن دفتر

1

-تعویض کنتور

-تغییر نام اشتراک

-درخواست انشعاب جدید

سنندج

سالیان

-

ایوب شریفی

ندارد-تازه تاسیس

2

"

سنندج

گزردره

-

ندارد

ندارد-تازه تاسیس

3

"

سنندج

دوشان

6614153495

ایوب جهانگیری

6262222-9188712302

4

"

سنندج

حسين آباد

6619114851

یحیی کریمی

3873333-9189708266

5

"

سنندج

سرنجيانه سفلي

6615147391

فرهاد ذوالفقاری

9108081139-6393333

6

"

سنندج

آرندان

6618113481

محمد احمدی

3983333-9188706733

7

"

سنندج

سراب قاميش

6618148755

حیدر پزشکی

3433333-9183801326

8

"

سنندج

باباريز

6614133544

نعیم صادقی

3793333-9189833908

9

"

سنندج

شويشه

6617195581

محمد غفاری

9188789544-2623333

10

"

سنندج

نگل

6617133788

عزیز مهرزاد

9189820841-2653333

11

"

سنندج

خليچيان

6614144311

هادی نجفی

3743333-9183780121

12

"

سنندج

نوره

6618163831

علی احمدی

3733333-9183782063

13

"

سنندج

كيلانه

6613161155

طاها رحیمی ملکشان

9187876690-6342222

14

"

سنندج

قليان

6614137834

سالم امام قلی

3353333-9183790515

15

"

سنندج

تخته

6616156987

جلال فاتحی

6243333-9187005675

16

"

سنندج

قار

6614141151

روشن رشیدی

6223333-9183777635

17

"

سنندج