پرینت صفحه
ثبت نام در سایت

 حق انشعاب آب وفاضلاب روستایی
 

حق انشعاب آب وفاضلاب برای واحدهای خانگی روستایی به ترتیب معادل پانصد (500) هزار ریال و سیصدو پنجاه (350) هزار ریال و برای واحدهای غیر خانگی براساس فرمول زیر وجدول ضریب تعدیل مندرج شده محاسبه و دریافت می گردد .

  جدول ضریب تعدیل برای مناطق مختلف استان كردستان 
ردیف

نام شهر

ضریب تعدیل شهری

1

سنندج

1.0
2

سقز - مریوان

1.0
3

قروه -بانه-بیجار-كامیاران

1.0
4 دهگلان - دیواندره 0.9
5

سایرشهرها

0.8

مسیرجاری شما ::